Strona Główna PIT 2014 darmowy Aktualności Sprawozdania i Program 2015 Zarząd Statut Kontakt galeria Archiwum przydatne linki
 

Program działalności na lata 2015-2018

Program działalności

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia PROMYK za 2014 rok

sprawozdanie z działalności za 2014r.

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa


*******************************

P R O G R A M

Działania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego

„ Promyk”

na  2014 rok

 

1.      Prowadzenie kampanii związanej z przekazywaniem 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, celem realizacji zadań statutowych,

2.      Podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska osób niepełnosprawnych, starszych poprzez organizację następujących zadań:

Ø  Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę- kwiecień- listopad

Ø  Piknik Integracyjny- sierpień,

Ø  Dofinansowanie Małego Festiwalu Filmowego w Zalewie, zorganizowanego
w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego " Integracja Ty i Ja "- wrzesień

Ø  XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” –  październik,

Ø   Zabawa Andrzejkowa A.D.2014 – listopad,

Ø  Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – grudzień

3.      Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

4.      Wspieranie działań umożliwiających realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2012- 2016,

5.      Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych członków Stowarzyszenia
i osób niepełnosprawnych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,

6.      Pisanie projektów, celem pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych,

7.      Wspieranie działalności Klubu Aktywności działającego w ramach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie oraz samego Domu a także innych form zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Dom,

8.      Podejmowanie działań integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i społeczną.

9.      Podjęcie wszelkich działań związanych z  budową Ośrodka Wsparcia, celem utworzenia, wyposażenia i prowadzenia mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych oraz usług wspierająco- aktywizujących dla osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

***********************


S P R A W O Z D A N I E

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk”

za rok 2013

 

Zarząd Stowarzyszenia” Promyk” w okresie od 1 stycznia do 13 marca 2013r. pracował w następującym składzie:

 1. Krystyna Szafryna- Żęgota – Prezes
 2. Lech Żendarski – Wiceprezes
 3. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 4. Marzena Kwiatkowska – Skarbnik
 5. Jolanta Szalkowska- Członek
Natomiast od 13 marca do 31 grudnia 2013r. w składzie:

 1. Lech Żendarski – Prezes
 2. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 3. Jolanta Szalkowska- Wiceprezes
 4. Krystyna Szafryna- Żęgota – Skarbnik
 5. Mariola Zając- Członek

 

            W 2013 roku Zarząd odbył dwanaście posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia „ Promyk”.

 Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

 1.    Piknik integracyjny w Karasiu dla ponad 100 osób niepełnosprawnych, starszych- 21.08.2013r.

2.    Dofinansowanie Małego Festiwalu Filmowego w Zalewie, zorganizowanego
w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego " Integracja Ty i Ja "- 3.09.2013r.

3.    X Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych –23.10.2013r.

      W Turnieju wzięło udział ok. 300 osób, w tym 110 zawodników niepełnosprawnych z 11 ośrodków, z 5 powiatów tj.: grudziądzkiego (1), iławskiego (6), nowomiejskiego (1), ostródzkiego (2), lidzbarskiego (1).  Wszystkim uczestnikom Turnieju zapewniono gorący posiłek, drożdżówki oraz zimne napoje. 

4.    Andrzejki- A.D.2013 – dnia 21.11.2013r.

W tym roku w godzinach 17.00- 21.00.  Andrzejki dla osób niepełnosprawnych odbyły się po raz pierwszy w Centrum Konferencyjno- Bankietowym " MOZART" w Iławie. W zabawie wzięło udział  80 osób niepełnosprawnych wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego oraz ich rodzice
i opiekunowie.

5.    Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych- 3.12.2013r.

            Uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza Miasta Iławy odbyła się w kinoteatrze " Pasja" w Iławie. Organizatorami Uroczystości było: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”, Iławskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Iławy.

Podczas części oficjalnej wyróżnienia za szczególne działania na rzecz osób niepełnosprawnych wręczono 11 osobom, przedstawicielom organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w powiecie iławskim. Wyróżnieni otrzymali statuetki „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej”.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne chóru Amazonki, skeczu kabaretowego uczestników z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, zespołu Młodzi Lokalnie, tancerzy z UKS Gracja Iława, a także młodzieży szkolnej
z Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Iławie.

Stowarzyszenie „Promyk” w 2013 roku było realizatorem  następujących zadań:

1) z zakresu pomocy społecznej pn: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych realizowanego w ramach zadania :

 

„Utworzenie klubu aktywności osób starszych, niepełnosprawnych".

Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 25.000,00 zł. Projekt realizowany był od 1 maja do 31 grudnia 2013r. W imprezach integracyjnych projektu uczestniczyło 200 osób, natomiast grupa samopomocowa liczyła 39 osób Efektem działań aktywizujących osoby starsze, niepełnosprawne jest ich dalsze spotykanie się w ramach grupy samopomocowej. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach od 15.30- 18.00 w Iławie.

Zadanie realizowane było poprzez:

 • Spotkania klubowe: działania samopomocowe i edukacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych, zajęcia edukacyjne i terapia sztuką),
 • Zajęcia rekreacyjne( choreoterapia, muzykoterapia, relaksacja, piknik),

·         zajęcia rękodzielnicze(m.in. robótki ręczne, zdobienie i malowanie ceramiki różnymi metodami, przywracanie przydatności zużytym przedmiotom),

·         zajęcia pobudzające aktywność fizyczną(m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia na przyrządach, aerobic ,nordic walking, gry
i zabawy ruchowe),

·         zajęcia komputerowe(podstawy obsługi komputera, poruszanie się
w Internecie),

·         zajęcia kulinarne(przygotowywanie potraw zgodnie z zasadami zdrowego żywienia),

·         wykłady na tematy: zdrowego odżywiania, radzenia sobie z bólem, stresem, chorobami przewlekłymi itp,

 • pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej(m.in. spotkania towarzyskie, wyjścia do restauracji, galerii sztuki, spotkania okolicznościowe- andrzejki, wigilia
 • Poradnictwo socjalne,
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

W ramach realizacji tego zadania odbył się: Piknik integracyjny w Karasiu,
X Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, Andrzejki- A.D.2013

2) z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanego w ramach zadania :

„Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” 

Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację Burmistrza Miasta Iławy w kwocie 1.600,00 zł. Projekt realizowany był od 23 maja do 30 listopada 2013r.

Zadanie realizowane było poprzez:

·                Spotkania na których  dokonywano pomiaru glikemii, ciśnienia tętniczego,     tętna, indeksu wagi ciała BMI: 14 i 22.06; 21.08; 23.10.

·                Pogadanka na temat poprawnego odżywiania i omówienie diety dla osób chorych na cukrzycę: 23.07; 9.10.

·                    Nauka obsługi gleukometru i prowadzenia dzienniczka samokontroli: 28.10.

·                    Zajęcia rekreacyjno- integracyjne: 21.08

·                    Poradnictwo socjalne: raz w miesiącu

·                    Spotkanie podsumowujące zadanie oraz zakończenie zadania: 14.11.

Ogółem we wszystkich akcjach wzięło udział 372 osoby, wykonano 1159 badań
i udzielono 947 porad  zakresie:

- znaczenia dla zdrowia poziomu cukru we krwi,

- profilaktyki nadciśnienia tętniczego oraz nauki samokontroli,

- nauki badania poziomu glikemii za pomocą glukometra,

- zagrożeń wynikających ze złych nawyków żywieniowych, profilaktyki chorób nowotworowych , wpływu nikotyny.

 

3) z zakresu spraw społecznych pn: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach zadania :

 

„Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród starszych osób
z niepełnosprawnością ruchową ”

Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Powiatu Iławskiego w kwocie 3.000,00 zł. Projekt realizowany był od 1 lipca do 15 sierpnia 2013r. Efektem realizacji zadania był zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, który został użyczony na okres 5 lat osobie starszej z niepełnosprawnością ruchową.

Ponadto Zarząd i członkowie Stowarzyszenia podejmowali inne działania , min:

Ø  udzielano osobom niepełnosprawnym pomocy na cele rehabilitacyjne,

Ø  wspierano działalność Klubu Aktywności, działającego przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie.

Ø  brano udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,

Ø  pisano projekty, celem pozyskania środków oraz organizowano spotkania promujące realizowane projekty,

Ø  prowadzono kampanię informacyjno- promocyjną na rzecz 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,

Ø  aktualizowano stronę internetową: www.promyk.webon.pl ,

Ø  dnia 04.11.2013r. podpisano akt notarialny, w którym Powiat Iławski
w ramach darowizny przekazał Stowarzyszeniu działkę o pow. 22 arów pod budowę Ośrodka Wsparcia.

Kontrole:

W dniach od 10- 17 września 2013r. w Stowarzyszeniu została przeprowadzona kontrola problemowa, której przedmiotem była działąlność w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, art.20, art.21, art.23, art. 24-27 oraz art.42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie FK-V.431.25.2013. Okres objety kontrolą to 2011- 2012rok.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych udokumentowanych protokołem kontroli z dnia 17.09.2013r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski w wystąpieniu pokontrolnym ocenił działalność Stowarzyszenia w kontrolowanym zakresie jako pozytywną z nieprawidłowością. Nieprawidłowość dotyczyła nie zapewnienia wolontariuszom wykonującym świadczenia na rzecz Stowarzyszenia przez okres krótszy niż 30 dnii ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Stowarzyszenie było kontrolowane również przez Komisję Rewizyjną.

 

Na koniec 2013 roku Stowarzyszenie liczyło 25 członków.

 

*************************************************************************************


P R O G R A M

Działania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk”

na  2013 rok

 

1.     Prowadzenie kampanii związanej z przekazywaniem 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, celem realizacji zadań statutowych,

 

2.     Podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska osób niepełnosprawnych, poprzez organizację następujących imprez:

Ø  Piknik Integracyjny- sierpień,

Ø  Dofinansowanie Małego Festiwalu Filmowego w Zalewie, zorganizowanego
w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego " Integracja Ty i Ja "- wrzesień

Ø  Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” –  październik,

Ø  „ Zabawa Andrzejkowa A.D.2013” – listopad,

Ø  Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – grudzień

 

3.     Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

4.     Wspieranie działań umożliwiających realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2012- 2016,

 

5.     Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych członków Stowarzyszenia
i osób niepełnosprawnych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,

 

6.     Pisanie projektów, celem pozyskiwania środków finansowych na potrzeby osób niepełnosprawnych,

 

7.     Wspieranie działalności Klubu Aktywności działającego w ramach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie oraz samego Domu a także innych form zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Dom,

 

8.     Wsparcie potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie do pobytu w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie,

 

9.     Rozwijanie bazy lokalowej i tworzenie warunków do działalności terapeutycznej rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, edukacyjnej itp. osób niepełnosprawnych

 

10.  Podjęcie wszelkich działań związanych z  budową Ośrodka Wsparcia, celem utworzenia, wyposażenia i prowadzenia mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych oraz usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

***********************

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk”

za rok 2012

 

Zarząd Stowarzyszenia” Promyk” w 2012 roku pracował w następującym składzie:

 

 1. Krystyna Szafryna- Żęgota – Prezes
 2. Lech Żendarski – Wiceprezes
 3. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 4. Marzena Kwiatkowska – Skarbnik
 5. Jolanta Szalkowska- Członek

 

          W 2012 roku Zarząd odbył dwanaście posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia „ Promyk”.

 

Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

 

1.    Dofinansowanie dla 5 osób niepełnosprawnych wycieczki do Szymbarka na Kaszubach- 21.06.2012r.

 

2.    Piknik integracyjny w Karasiu dla 50 osób niepełnosprawnych, starszych- 21.08.2012r.

 

3.    Dofinansowanie Małego Festiwalu Filmowego w Zalewie, zorganizowanego
w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego " Integracja Ty i Ja "- 4.09.2012r.

 

4.    „IX Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” –17.10.2012r.

     W Turnieju wzięło udział ok. 300 osób, w tym 100 zawodników niepełnosprawnych z 10 ośrodków, z 5 powiatów tj.: dziadowskiego (1), iławskiego (5), nowomiejskiego (1), ostródzkiego (2), lidzbarskiego (1).  Wszystkim uczestnikom Turnieju zapewniono gorący posiłek, drożdżówki oraz zimne napoje.

 

5.    „ Andrzejki- A.D.2012” – dnia 22.11.2012r.

     W tym roku w godzinach 17.00- 21.00.  Andrzejki dla osób niepełnosprawnych odbyły się po raz pierwszy w Centrum Konferencyjno- Bankietowym " MOZART" w Iławie. W zabawie wzięło udział  80 osób niepełnosprawnych wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego oraz ich rodzice
i opiekunowie.

Turniej i zabawa andrzejkowa zostały dofinansowane ze środków PFRON,
na podstawie wniosków złożonych w 2011r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

 

6.    Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych- 4.12.2012r.

          Uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Burmistrza Miasta Iławy odbyła się w kinoteatrze " Pasja" w Iławie. Organizatorami Uroczystości było: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”, Iławskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Iławy.

Podczas części oficjalnej wyróżnienia za szczególne działania na rzecz osób niepełnosprawnych wręczono 12 osobom, przedstawicielom organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w powiecie iławskim. Wyróżnieni otrzymali statuetki „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej”.

 Podczas części artystycznej wystąpili: Chór „Amazonki” – Polanka, młodzież
z Samorządowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie, zespół wokalny z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie oraz trzy grupy wiekowe młodzieżowego zespołu tanecznego PRO CONTRA.

 

Stowarzyszenie „ Promyk” w 2012 roku było realizatorem  projektów  z zakresu pomocy społecznej pn: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych realizowanych w ramach zadań :

 

 1. "Utworzenie klubu aktywności osób starszych, niepełnosprawnych".

Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 15.400,00 zł. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2012r. W imprezach integracyjnych projektu uczestniczyło 200 osób, natomiast grupa samopomocowa liczyła 30 osób Efektem działań aktywizujących osoby starsze, niepełnosprawne jest ich dalsze spotykanie się w ramach grupy samopomocowej. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach od 15.30- 18.00 w Iławie.

Zadanie realizowane było poprzez:

 • Spotkania klubowe: działania samopomocowe i edukacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych, zajęcia edukacyjne i terapia sztuką),
 • Zajęcia rekreacyjne( choreoterapia, muzykoterapia, relaksacja, piknik),
 • Zajęcia kulturalne,
 • Wycieczki( w tym  rowerowe i piesze),
 • Poradnictwo socjalne,
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

 1. " Na strunach przemijania"

          Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 8.750,00 zł. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2012r. Skierowany był do 15 osób powyżej 50 roku życia, w efekcie w projekcie wzięły udział 23 osoby. Zajęcia odbywały się w środy w godzinach od 15.30 do 18.00 w Iławie.       

Zadanie realizowane było poprzez:

·       zajęcia rękodzielnicze(m.in. robótki ręczne, zdobienie i malowanie ceramiki różnymi metodami, przywracanie przydatności zużytym przedmiotom),

·       zajęcia pobudzające aktywność fizyczną(m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia na przyrządach, aerobic ,nordic walking, gry
i zabawy ruchowe),

·       zajęcia komputerowe(podstawy obsługi komputera, poruszanie się
w internecie),

·       elementy muzykoterapii,

·       zajęcia kulinarne(przygotowywanie potraw zgodnie z zasadami zdrowego żywienia),

·       wykłady natematy: zdrowego odżywiania, radzenia sobie z bólem, stresem, chorobami przewlekłymi itp,

·       pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej(m.in. spotkania towarzyskie, wyjścia do restauracji, galerii sztuki, spotkania okolicznościowe- andrzejki, wigilia).

 

Ponadto Zarząd i członkowie Stowarzyszenia podejmowali inne działania , min:

Ø  udzielano osobom niepełnosprawnym pomocy na cele rehabilitacyjne,

Ø  dofinansowano pobyt 5 osób na turnusach rehabilitacyjnych,

Ø  wspierano działalność Klubu Aktywności, działającego przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie.

Ø  brano udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,

Ø  pisano projekty, celem pozyskania środków oraz organizowano spotkania promujące realizowane projekty,

Ø  prowadzono kampanię informacyjno- promocyjną na rzecz 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,

Ø  aktualizowano stronę internetową: www.promyk.webon.pl ,

Ø  zwrócono się do Zarządu Powiatu Iławskiego z wnioskiem o przekazanie wydzielonej części działki pod budowę Ośrodka Wsparcia. Dnia 16.10.2012r. otrzymano wstępne przyrzeczenie przekazania działki. Oczekujemy na zakończenie formalności związanych z podziałem działki
i na formalne jej przekazanie.

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez organy do tego upoważnione. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 odbyło się 14 lutego 2013r.

 

Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie liczyło 24 członków.

                                                                                                            Prezes                          

                                                                                          /-/ Krystyna Szafryna- Żęgota 

 

                                                                          INFORMACJA DODATKOWA

 

I.

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego:

 

Aktywa i pasywa Stowarzyszenia wycenia się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy
o finansach publicznych.

 

II.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

 

W Stowarzyszeniu przy wycenie aktywów i pasywów występują jedynie środki pieniężne.

 

Środki pieniężne w kasie i a rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

 

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów na wynik finansowy netto, zgodnie z rachunkiem zysków  i strat- wynik operacji finansowych.

 

III.

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem:

 

Składki brutto określone statutem -478,00 zł,

1% podatku dochodowego - 126.560,45 zł,

Dotacja na wsparcie zadania publicznego- 24.150,00 zł

Odsetki od lokat, rachunków oszczędnościowych- 8.936,09 zł

 

IV.

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych:

 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 50.412,89 zł

1)  Organizacja imprez i spotkań dla osób niepełnosprawnych, starszych-  3.871,56 zł

2)  Kampania promocyjna i reklamowa związana z pozyskiwaniem 1%- 3.294,42 zł

3)  Refundacja kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych- 12.687,45 zł

4) Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych- 1.368,00 zł

5) Zakup sprzętu audio- rekreacyjnego dla niepełnosprawnych- 4.448,99 zł

6) Realizacja projektów (umowy zlecenia, zakup artykułów)-  24.150,00 zł

7) Inne koszty związane z działalnością- 592,47 zł

 

Koszty administracyjne: 347,00 zł

- opłaty bankowe- 347,00 zł

 

V.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

 

Stan na początek roku obrotowego 210.197,33 zł. Zwiększenia z nadwyżki przychodów nad kosztami 109.364,65 zł Stan na koniec roku obrotowego 319.561,98 zł.

 

 

 

VI.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:

 

Stowarzyszenie w 2012r. nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

VII.

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:

 

Tendencje zmian w przychodach:

- składki brutto określone statutem,

- 1% podatku dochodowego,

- dotacja,

- odsetki od lokat, rachunków oszczędnościowych.

 

Tendencje zmian w kosztach:

- organizacja imprez rekreacyjno- kulturalno- sportowych,

- kampania promocyjna i reklamowa związana z pozyskiwaniem 1%,

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

- zakup sprzętu audio- rekreacyjnego dla niepełnosprawnych,

- wynagrodzenie-umowy zlecenia,

- Inne koszty związane z działalnością,

- usługi obce.

 

W Stowarzyszeniu nie występują składniki majątku.

 

                                                               ******************

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk”

za rok 2011

 

 

Zarząd Stowarzyszenia” Promyk” w 2011 roku pracował w następującym składzie:

 

 1. Krystyna Szafryna- Żęgota – Prezes
 2. Lech Żendarski – Wiceprezes
 3. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 4. Marzena Kwiatkowska – Skarbnik
 5. Jolanta Szalkowska- Członek

 

            W 2011 roku Zarząd odbył dwanaście posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia „ Promyk”.

 

Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

 

1.     Dofinansowanie monodramu „Lewa wspomnienie prawej”- 23.05.2011r. realizowanego przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki w ramach projektu ; Edukacja i promocja zdrowia publicznego- Profilaktyka chorób nowotworowych, pod tytułem „ Badaj swoje piersi”

 

2.     Ufundowanie, po raz kolejny,  pucharu dla najstarszego zawodnika Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych- Iława 2011, które odbyły się 10.06.2011r. w Ząbrowie

 

3.     „VIII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” –19.10.2011r.

W Turnieju wzięło udział ok. 300 osób, w tym 110 zawodników niepełnosprawnych z 10 ośrodków, z 4 powiatów tj.: dziadowskiego (2), iławskiego (6), nowomiejskiego(2), ostródzkiego (2).  Wszystkim uczestnikom Turnieju zapewniono gorący posiłek, drożdżówki oraz zimne napoje.

 

4.      „ Andrzejki- A.D.2011” – dnia 27.11.2011r.

Jak co roku w godzinach 17.00- 21.00.  Andrzejki dla osób niepełnosprawnych odbyły się w restauracji IMD w Europa Center w Iławie. W zabawie wzięło udział  80 osób niepełnosprawnych wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej
z terenu powiatu iławskiego oraz ich rodzice i opiekunowie.

Turniej i zabawa andrzejkowa zostały dofinansowane ze środków PFRON,
na podstawie wniosków złożonych w 2010r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

 

5.     Spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych:

a) Dnia 2.12.2010r. Stowarzyszenie „ Promyk” we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie zorganizowało I spotkanie uczestników środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu iławskiego. Ustalono, że takie spotkania odbywać się będą corocznie.

 

b) Dnia 15.12.2011r. Stowarzyszenie „Promyk” wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie i Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie zorganizowało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Program spotkania obejmował:

·       Prezentacja dzieci ze Świetlicy Środowiskowej MOPSIK

·       Omówienie programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2012rok

·       Przedstawienie regulaminu pracy zespołu konsultacyjnego ds. osób niepełnosprawnych

·       Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności

·       Zapoznanie z zasadami przyznawania dofinansowania ze środków PFRON 2012

 

Stowarzyszenie „ Promyk” w 2011 roku było realizatorem  projektu pn: "Lepiej późno, niż później- Klub aktywności osób starszych, niepełnosprawnych".

Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 10,685,00 zł. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2011r. W imprezach integracyjnych projektu uczestniczyło 190 osób, natomiast grupa samopomocowa liczyła 20 osób Efektem działań aktywizujących osoby starsze, niepełnosprawne jest ich dalsze spotykanie się w ramach grupy samopomocowej. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach od 15.30- 18.00 w Iławie.

Zadanie realizowane było poprzez:

 • Spotkania klubowe: działania samopomocowe i edukacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych, zajęcia edukacyjne i terapia sztuką),
 • Zajęcia rekreacyjne( choreoterapia, muzykoterapia, relaksacja, piknik),
 • Zajęcia kulturalne,
 • Wycieczki( w tym  rowerowe i piesze),
 • Poradnictwo socjalne,
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

Kontrole:

W dniach od 18 listopada do 13 grudnia 2011r. w Stowarzyszeniu została przeprowadzona kontrola podatkowa na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie Nr UKS 2891/W1B/42/437/11/2/005 z dnia
9 listopada 2011r. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2009- 2010.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych udokumentowanych protokołem kontroli z dnia 13.12.2011r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie deklarowania podstaw opodatkowania oraz obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2009- 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Zarząd i członkowie Stowarzyszenia podejmowali inne działania , min:

Ø  udzielano osobom niepełnosprawnym pomocy na cele rehabilitacyjne,

Ø  wspierano działalność Klubu Aktywności, działającego przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie.

Ø  brano udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,

Ø  prowadzono kampanię informacyjno- promocyjną na rzecz 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,

Ø  aktualizowano stronę internetową: www.promyk.webon.pl .

 

Na koniec 2011 roku Stowarzyszenie liczyło 22 członków.

 

                                                                                                    Prezes

                                                                                   /-/ Krystyna Szafryna- Żęgota

 

 

****************

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATU IŁAWSKIEGO „PROMYK”

ZA 2011 ROK

 

 

Stan środków na początek 2011 roku                                               194.016,16 zł

 

Przychody ogółem                                                                               36.237,58 zł

w tym :

- składki członkowskie                                                                                707,00 zł

- darowizny od osób fizycznych na rzecz PŚDS w Iławie                       3.500,00

- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe                                     200,00 zł

- darowizny od osób fizycznych /1% podatku/                                      12.650,24 zł

- dotacja budżetowa                                                                                10.685,00 zł

- odsetki bankowe                                                                                            4,93 zł

- odsetki od lokat bankowych                                                                8.490,41 zł

 

Koszty ogółem                                                                                       20.056,41 zł

 

W tym działalność merytoryczna                                                       19.373,67 zł

z tego:

1)    Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych                              4.983,60 zł

Ø  Dofinansowanie do monodramu” Lewa wspomnienie prawej”

Ø  Spotkanie integracyjne

Ø  Puchar dla najstarszego uczestnika XI Powiatowych Igrzysk Osób

        Niepełnosprawnych

Ø  VIII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych              

Ø  Zabawa Andrzejkowa                                                                                    

Ø  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych                  

2)  Realizacja projektu – umowy zlecenia                                             10.685,00 zł                                         

     (pedagog , choroterapeuta, terapeuta zajęciowy)

3) Kampania promocyjna pozyskiwania środków                                1.796,60 zł na cele statutowe                                                                        

4) Refundacja rehabilitacji osób niepełnosprawnych                          1.908,47 zł

 

 W tym koszty administracyjne                                                                 682,74 zł

 z tego:

     - opłaty bankowe                                                                                   346,50 zł

     - opłaty sądowe                                                                                      105,00 zł

     - opłata roczna za stronę internetową                                                 231,24 zł

    

Stan środków na 31.12.2011 rok                                                         210.197,33 zł

 w tym:

 - w kasie                                                                                                          0,00 zł

 - na rachunku bankowym                                                                       25.254,48 zł

 - na lokatach bankowych                                                                      184.942,85zł               

 

Skarbnik                                                                                                           Prezes

/-/ Marzena Kwiatkowska                                                           /-/ Krystyna Szafryna- Żęgota

 

 

 

************************

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego
„ Promyk” za rok 2010

 

 

Zarząd Stowarzyszenia” Promyk” w 2010 roku pracował w następującym składzie:

 

 1. Krystyna Szafryna- Żęgota – Prezes
 2. Lech Żendarski – Wiceprezes
 3. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 4. Marzena Kwiatkowska – Skarbnik
 5. Ewa Orzechowska – Członek
 6. Marcin Czerny – Członek
 7. Krzysztof Baliński- Członek

 

            W 2010 roku Zarząd odbył dziesięć posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia „ Promyk”.

 

Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

 

1.     Dnia 11.06.2010r. odbyły się XII Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych- Lubawa 2010. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" po raz kolejny ufundowało puchar dla najstarszego zawodnika Igrzysk. Puchar podczas zawodów najstarszej uczestniczce 84- letniej wręczył w-ce prezes Stowarzyszenia - pan Lech Żendarski.

 

2.    „ Integracyjne gry i zabawy”- 20.07.2010r.

Organizatorem gier i zabaw integracyjnych dla dzieci było Stowarzyszenie oraz SDK” Polanka”. Impreza odbyła się na boisku osiedlowym przy ulicy Baczyńskiego, na osiedlu Podleśnym”. Zabawa udała się wyśmienicie, a na jej zakończenie każde dziecko otrzymało drobny upominek.

 

3.    „VII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” –26.10.2010r.

W Turnieju wzięło udział ok. 250 osób, w tym 100 zawodników niepełnosprawnych
z 10 ośrodków, z 4 powiatów tj.: dziadowskiego (1), iławskiego (5), nowomiejskiego(1), ostródzkiego (3).  Wszystkim uczestnikom Turnieju zapewniono gorący posiłek, drożdżówki oraz zimne napoje.

 

4.     „ Andrzejki- A.D.2009” – dnia 25.11.2010r.

Jak co roku w godzinach 17.00- 21.00.  Andrzejki dla osób niepełnosprawnych odbyły się
w restauracji IMD w Europa Center w Iławie. W zabawie wzięło udział  80 osób niepełnosprawnych wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego oraz ich rodzice i opiekunowie.

Turniej i zabawa andrzejkowa zostały dofinansowane ze środków PFRON,
na podstawie wniosków złożonych w 2009r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie.

5.     Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych- 3.12.2010r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego„Promyk” już po raz zorganizowało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tym razem, spotkanie odbyło się w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, dzięki uprzejmości p. B. Szczepaniak- Furman – Dyrektor  Szkoły.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: p. M.Rygielski- Starosta Iławski,  p. W. Olszewski- Wicestarosta , p. K. Harmaciński- Wójt Gminy Iława, p. A. Rabczyńska - Sekretarz Powiatu Iławskiego, p. E. Kuczmarska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, kierownicy jednostek zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych w Powiecie, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Iławskiego.

Program spotkania obejmował:

- otwarcie spotkania, powitanie gości

- prezentacja multimedialna z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”

- wystąpienia zaproszonych gości

- program artystyczny w wykonaniu:

Pmłodzieży z Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

PPŚDS w Iławie

PŚDS w Suszu

PWTZ w Suszu

- poczęstunek

- zakończenie zebrania.

 

6.     „ Gry i zabawy Mikołajkowe” – 8.12.2010r.

Stowarzyszenie „Promyk” wraz z Osiedlowym Domem Kultury „Polanka” oraz Przedszkolem Miejskim Nr2 Integracyjnym w Iławie zorganizowało imprezę dla dzieci przedszkolnych pn. „ Gry i zabawy Mikołajkowe”, która odbyła w ODK „Polanka”.

 

Stowarzyszenie „ Promyk” w 2010 roku było realizatorem  projektu pn: "Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych: od poradnictwa i arteterapii do samodzielności".

Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
w kwocie 6.181,00 zł. Projekt realizowany był od 1 lipca do 31 grudnia 2010r.
W projekcie uczestniczyły 123 osoby niepełnosprawne, w tym: 39 kobiet, 84 mężczyzn . Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach od 15.30- 18.15 w Iławie.

Dzięki otrzymanej dotacji osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z następujących form pomocy:

ØGrupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

ØGrupy samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

ØGrupy edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, przyjaciół
i sympatyków.

ØGrupy terapeutyczne sztuką.

ØZajęcia rehabilitacyjno-ruchowe.

ØZajęcia komputerowe.

ØPoradnictwo socjalne.

ØPoradnictwo prawne.

ØIndywidualne konsultacje psychologiczne.

 

 

Ponadto Zarząd i członkowie Stowarzyszenia podejmowali inne działania , min:

Ø  udzielano osobom niepełnosprawnym pomocy na cele rehabilitacyjne,

Ø  udzielono dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,

Ø  pokryto koszty pobytu w PŚDS w Iławie,

Ø  wspierano działalność Klubu Aktywności, działającego przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie.

Ø  brano udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,

Ø  prowadzono kampanię informacyjno- promocyjną na rzecz 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,

Ø  aktualizowano stronę internetową: www.promyk.webon.pl .

 

Na koniec 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 25 członków.

 

 

***********************

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATU IŁAWSKIEGO „PROMYK”

ZA 2010 ROK

 

 

Stan środków na początek 2010 roku                                               116.832,73 zł

 

Przychody ogółem                                                                              106.601,30 zł

w tym :

- składki członkowskie                                                                                476,00 zł

- darowizny od osób fizycznych na rzecz PŚDS w Iławie                       1.800,00

- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe                                       30,00 zł

- darowizny od osób fizycznych /1% podatku/                                      96.654,35 zł

- dotacja budżetowa                                                                                 6.181,00 zł

- odsetki bankowe                                                                                           7,51 zł

- odsetki od lokat bankowych                                                                  1.452,44 zł

 

Koszty ogółem                                                                                       29.417,87 zł

 

W tym działalność merytoryczna                                                       28.559,51 zł

z tego:

1)    Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych                              7.548,49 zł

Ø  Spotkanie Integracyjne dla dzieci wspólnie z SDK „POLANKA”

Ø  Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego              

Ø  Puchar dla uczestnika Mistrzostw Polski w Strzelaniu Laserowym

                     dla Niewidomych i Słabowidzących                                                                      

Ø  Puchar dla najstarszego uczestnika X Powiatowych Igrzysk Osób

        Niepełnosprawnych

Ø  VII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych              

Ø  Zabawa Andrzejkowa                                                                                    

Ø  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych                  

2)  Kampania promocyjna pozyskiwania środków                                  9.272,00 zł

      na cele statutowe                                                                        

3) Realizacja projektu – umowy-zlecenia                                                6.181,00 zł                                         

     (pedagog x 2, prawnik )

 4) dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                      4.000,00 zł

 5) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych                                 1.215,00 zł

 6) Rehabilitacja społeczna ( pokrycie kosztów pobytu                              343,02 zł

      w PŚDS w Iławie)                                                                                                                              

 

 W tym koszty administracyjne                                                                858,36 zł

 z tego:

     - opłaty bankowe                                                                                    431,50 zł

     - opłaty sądowe                                                                                        97,50 zł

     - opłata roczna za stronę internetową                                                     229,36 zł

     - zakup kwiatów na pogrzeb Prezesa-założyciela Stowarzyszenia        100,00 zł

   

  Stan środków na 31.12.2010 rok                                                     194.016,16 zł

 w tym:

 - w kasie                                                                                                          0,00 zł

 - na rachunku bankowym                                                                       17.563,72 zł

 - na lokatach bankowych                                                                     176.452,44 zł               

                                 

 

***********************

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego
„ Promyk” za rok 2009

 

 

Zarząd Stowarzyszenia” Promyk” w 2009 roku pracował w następującym składzie:

 

 1. Krystyna Szafryna- Żęgota – Prezes
 2. Lech Żendarski – Wiceprezes
 3. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 4. Marzena Kwiatkowska – Skarbnik
 5. Ewa Orzechowska – Członek
 6. Marcin Czerny – Członek
 7. Krzysztof Baliński- Członek

 

            W 2009 roku Zarząd odbył dziewięć posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia „ Promyk”. Podejmowano szereg uchwał , z których jedna dotyczyła wykluczenia z członkostwa Stowarzyszenia 17 osób – zgodnie z § 14 ust.2 pkt. c Statutu ( nieopłacanie składki członkowskiej przez okres 12-stu miesięcy, po uprzednim powiadomieniu na piśmie).

 

Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

 1. Spotkanie integracyjne w Zalewie – dnia 16.06.2009r.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej w Zalewie, uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie oraz grupa przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego w Zalewie- razem ponad 50 osób.

 1.  „ VI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” – dnia 21.10.2009r.

W Turnieju wzięło udział ok. 300 osób, w tym 155 zawodników niepełnosprawnych z 14 ośrodków, z 5 powiatów tj. dziadowskiego (2), grudziądzkiego (1), iławskiego (7), nowomiejskiego(2), ostródzkiego (2).

 1.  „ Andrzejki- A.D.2009” – dnia 26.11.2009r.

W zabawie andrzejkowej wzięło udział 80 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu iławskiego.

Turniej i zabawa andrzejkowa zostały dofinansowane w 60% ze środków PFRON,
na podstawie wniosków złożonych w 2008r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie.

 1. 3 grudnia 2009r. zorganizowano  spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Tematem spotkania było przedstawienie realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2007-2011” za rok 2008 oraz prezentacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe powiatu iławskiego w 2009roku.

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Starosta Iławski.

            Ponadto podczas XI Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w Zalewie jedną z nagród był Puchar dla najstarszego uczestnika Igrzysk ufundowany przez Stowarzyszenie
 „ Promyk”

 

Stowarzyszenie „ Promyk” w 2009 roku było realizatorem następujących projektów:

 1. „ Utworzenie Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin” w ramach programu z zakresu „ funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 25.000,00 zł. Projekt realizowano od 24 czerwca do 31 grudnia 2009r. W projekcie uczestniczyło 135 osób, w tym: 72 kobiety,42 mężczyzn i 21 dzieci. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00 w Zalewie, a w co drugi wtorek w Iławie w godzinach 15.30-18.30. Projekt realizowany był w ramach partnerstwa między jednostkami samorządowymi a organizacją pozarządową tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zalewie a Stowarzyszeniem „ Promyk”.
 2. „Utworzenie Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin”. Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
  w kwocie 17.330,00 zł. Projekt realizowany był od 28 kwietnia do 31 grudnia 2009r. W projekcie uczestniczyło 97 osób, w tym: 52 kobiety, 33 mężczyzn i 12 dzieci. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach od 15.30- 18.30 w Iławie.

Dzięki otrzymanym dotacjom osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z następujących form pomocy:

ØGrupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

ØGrupy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ØGrupy edukacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów, przyjaciół i sympatyków.

ØGrupy terapeutyczne sztuką.

ØZajęcia rehabilitacyjno-ruchowe.

ØZajęcia komputerowe.

ØPoradnictwo socjalne.

ØIndywidualne konsultacje psychologiczne.

Ponadto uczestnicy projektów brali udział w imprezach integracyjnych tj. hipoterapia
( 25.08.2009r. i 3.10.2009), wycieczka do Karpacza, okolic i Pragi ( 14-18.09.2009r.), spektakl teatralny ( 6.10.2009r.), wyjście do kina ( 3.11.2009r.), Andrzejki (26.11.2009r.).

Projekty umożliwiły osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia.

 

Ponadto Zarząd i członkowie Stowarzyszenia podejmowali inne działania , min:

Ø      udzielano pomocy na cele rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych,

Ø      wspierano działalność Klubu Aktywności, działającego przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie.

Ø      udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,

Ø      prowadzono kampanię informacyjno- promocyjną na rzecz 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,

Ø      udział konkursie Newsweeka „ 100% z 1%” na najlepsza kampanię medialną organizowaną przez organizacje pożytku publicznego na pozyskanie 1% podatku dochodowego za 2008rok. Prace prezentowano w kategorii plakat lokalny i Internet.

Ø      napisano pracę dyplomową pn.” Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” jako organizacja pożytku publicznego” w Zakładzie Rachunkowości Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Ø      aktualizowano stronę internetową: www.promyk.webon.pl ,

 

Na koniec 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 25 członków.

 

 

                      ************************************

 

                                              Postanowienie  

         

 

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY EWA WYSOCKA-WIELESIK

 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK" W IŁAWIE

o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

dla podmiotu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK", IŁAWA

onumerzeKRS:0000019992

p o s t a n a w i a:

I. Wpisać     w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Dział 3 Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Pole 1

1. Wzmianka o złożeniu  rocznego sprawozdania finansowego

01.01.2009R. – 31.12.2009R., 29.03.2010

 Pole 3

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

01.01.2009R.- 31.12.2009R.

Pole 4

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania  z działalności podmiotu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 ROK; 29.03.2010

 wer.6.04.05 1/2/0/0/1/0/78969-99/2010-04-07 -08.35.44.215911

 

 Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

 

[

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK", IŁAWA

dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer pozycji rejestru (numer KRS)

0000019992

Data i godzina dokonania wpisu

07.04.2010 08:35:44

Numer wpisu w pozycji rejestru

10

 

0000019992 07.04.2010 08:35:44 10

 

 

 

 

*************************************

 

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO ” PROMYK”

ZA 2009 ROK

 

 

 

Stan środków na początek roku 2009                                19.108,62 zł

 

Przychody ogółem                                                              158.093,81 zł

w tym:

- składki członkowskie                                                                                     608,00 zł

- darowizny od osób fizycznych na rzecz Świetlicy  Terapeutycznej

  w Zalewie                                                                                                      200,00 zł

- darowizny od osób fizycznych( 1% podatku)                               114.943,16 zł

- dotacje budżetowe                                                                                    42.330,00 zł

- odsetki bankowe                                                                                             12,65 zł

 

Koszty ogółem                                                                      60.369,70 zł

 

W tym działalność merytoryczna                                       58.938,73 zł

z tego:

- organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych                                   12.248,32 zł

Ø       Spotkanie Integracyjne w Zalewie,   

Ø        Puchar dla najstarszego uczestnika IX Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych 

VI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych,                                                         

Ø        Zabawa Andrzejkową                                                     

Ø       Spotkanie z Okazji Międzynarodowego  Dnia Osób Niepełnosprawnych,                                                                      

Ø       Imprezy Integracyjne w ramach  projektu „Utworzenie Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami

 Psychicznymi i Ich Rodzin”.                                                                          

- materiały do realizacji projektów                                                            2.836,21 zł

- umowy zlecenia ( terapeuta zajęciowy x 2

pedagog, rehabilitant, księgowa, psycholog)                                                28.830,00 zł

- dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                           2.700,00 zł

- kampania promocyjna  pozyskiwania środków

 na cele statutowe                                                                                     12.323,60 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji                                                                      0,60 zł

 

W tym koszty administracyjne                                           1.430,97 zł

z tego:

- opłaty bankowe                                                                                         574,00 zł

- opłaty sądowe                                                                                              65,00 zł

- opłata roczna za stronę internetową                                                          229,36 zł

- delegacje                                                                                                    149,56 zł

- składka członkowska do W-MSON                                                           5 0,00 zł

- zakup znaczków pocztowych                                                                   180,05 zł

- zakup tablic informacyjnych                                                            183,00 zł

 

Stan środków na 31.12.2009 roku                                  116.832,73 zł

w tym :

- w kasie                                                                                                         0,00 zł

- na rachunku bankowym                                                                    116.832,73 zł

 

 

 

 

*****************************

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego
„ Promyk” za rok 2008

 

 

Zarząd Stowarzyszenia” Promyk” w 2008 roku pracował w następującym składzie:

 

 1. Krystyna Szafryna- Żęgota – Prezes
 2. Lech Żendarski – Wiceprezes
 3. Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes
 4. Marzena Kwiatkowska – Skarbnik
 5. Ewa Orzechowska – Członek
 6. Marcin Czerny – Członek
 7. Krzysztof Baliński- Członek

 

            W 2008 roku Zarząd odbył sześć posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia „ Promyk”.

 

Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

 1. „ V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” – dnia 22.10.2008r.
 2. „ Andrzejki- A.D.2007” – dnia 28.11.2008r.

W/w imprezy zostały dofinansowane w 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie złożonych w 2007r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wniosków.

            Ponadto Stowarzyszenie w dniu 3 grudnia 2008r. zorganizowało we współpracy
z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie spotkanie integracyjne
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie „ Promyk” w 2008 roku było realizatorem następujących projektów:

 1. „ Utworzenie Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin” w ramach programu z zakresu „ funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 17.000,00 zł. Projekt realizowano od 14 lipca do 31 grudnia 2008r.
 2. „Utworzenie Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin”. Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
  w kwocie 11.000,00 zł. Projekt realizowany był od 5 czerwca do 31 grudnia 2008r.

Dzięki otrzymanym dotacjom osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania
z klubowych zajęć popołudniowych przez cztery dni w tygodniu.

 

Ponadto Zarząd podejmował inne działania , min:

Ø      prowadzono kampanię informacyjną na rzecz 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia ,

Ø      aktualizowano stronę internetową: www.promyk.webon.pl ,

Ø      udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

 

Na koniec 2008 roku Stowarzyszenie liczyło 42 członków.

 

 

 

**************************************************

 

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO” PROMYK”

 ZA 2008 ROK

 

 

 

Stan środków na początek roku 2008                              6.548,51 zł

 

Przychody ogółem                                                         42.174,14 zł

w tym:

- składki członkowskie                                                       484,00 zł

- darowizny od osób fizycznych( 1% podatku)             13.658,18 zł

- dotacje budżetowe                                                       28.000,00 zł

- odsetki bankowe                                                                  31,96 zł

 

Koszty ogółem                                                               29.614,03 zł

 

W tym działalność merytoryczna                                  28.387,76 zł

z tego:

- organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych            387,76 zł

(V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Osób Niepełnosprawnych, Zabawa Andrzejkową)

- materiały do realizacji projektów                                  2.500,00 zł

- umowy zlecenia( terapeuta zajęciowy,                        25.500,00 zł

pedagog, rehabilitant, księgowa, pracownik socjalny)

 

W tym koszty administracyjne                                        1.226,27 zł

z tego:

- opłaty bankowe                                                                378,00 zł

- opłaty sądowe                                                                     65,00 zł

- opłata roczna za stronę internetową                                 229,36 zł

- delegacje                                                                           123,11 zł

- składka członkowska do W-MSON                                 100,00 zł

- opłata reklamy OPP w programie PIT-y                          305,00 zł

- zakup znaczków pocztowych                                             25,80 zł

 

Stan środków na 31.12.2008roku                                  19.108,62 zł

w tym :

- w kasie                                                                                  0,00 zł

- na rachunku bankowym                                               19.108,62 zł

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Kwiatkowska                                                           Krystyna Szafryna- Żęgota

            ( Skarbnik)                                                                                        ( Prezes)

 

 

 

***********************

 

Postanowienie

 

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY NATALIA BIADUN

po rozpoznaniu w dniu: 15.04.2009 w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK"

o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

dla podmiotu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK", IŁAWA

o numerze KRS: 0000019992

p o s t a n a w i a:

• Wpisać     w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dział 3 Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

 

Pole 1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego zeznania finansowego 01.01.2008-31.12.2008R.,27.03.2009

 

Pole 3

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  01.01.2008-31.12.2008R.

 

 

Pole 4

 

4. Wzmianka o złóżeniu sprawozdania                          z działalności podmiotu 

MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 01.01.2008-31.12.2008R., 27.03.2009

 

 

 

 

 

************************************

 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

 

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIEVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK", IŁAWA

dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej :

 

Numer pozycji rejestru (numer KRS)  0000019992
Data i godzina dokonania wpisu 15.04.2009 12:56:19
Numer wpisu w pozycji rejestru 9

 

 

******************************************

 

 

SPRAWOZDANIE

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego

" Promyk" za rok 2007

 

Zarząd Stowarzyszenia ‘Promyk” w 2007 roku pracował w następującym składzie:

1.                  Krystyna Szafryna- Żęgota - Prezes

2.                  Lech Żendarski - Wiceprezes

3.                  Tadeusz Szczepaniak- Wiceprezes

4.                  Marzena Kwiatkowska - Skarbnik

5.                  Ewa Orzechowska - Członek

6.                  Marcin Czemy - Członek

7.                  Krzysztof Baliński- Członek

W 2007 roku Zarząd odbył siedem posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy związane z działalnością statutową Stowarzyszenia" Promyk".

Zorganizowano imprezy rekreacyjno- kulturalno- sportowe:

l. "Wspaniały Świat Dziecka" - dnia l5.06.2007r.-piknik integracyjny dla dzieci.

2  "IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych" - dnia 24.10.2007r.

3 "Andrzejki- AD .2007" - dnia 23.11.2007r.

4  "IV Powiatowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych" - dnia 3.12.2007r.

5. "Zaczarowana Choinka" - dnia 20.12.2007r.

W/w imprezy zostały dofinansowane w 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie złożonych w 2006r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wniosków.

Stowarzyszenie " Promyk" w okresie od lipca do 31.l2.2007r. było realizatorem następujących projektów:

1.                  "Utworzenie Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin" w ramach programu z zakresu " funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 15.000,00 zł.


 

2.      "Utworzenie Punktu Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin". Na realizacje projektu otrzymaliśmy dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 7.000,00 zł.

Ponadto Zarząd podejmował inne działania, min:

~ udzielono dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w kwocie 500,00 zł,

~ udzielono zapomogi na cele rehabilitacyjne w kwocie 500,00 zł,

~ prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz l % podatku na rzecz Stowarzyszenia,

,. założono stronę internetową: www.promyk.webon.pl , która jest na bieżąco aktualizowana,

~ udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych min. przez Warmińsko­- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Na koniec 2007 roku Stowarzyszenie liczyło 43 członków.

 

 

 

***********************************

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO" PROMYK"

ZA 2007 ROK

 

 

Stan środków na początek roku 2007                                     6.452,88 zł

Przychody ogółem                                                                 26.760,67 zł

w tym:                                     

- składki członkowskie                                                            755,00 zł

- darowizny od osób fizycznych( 1 % podatku)                        2.308,00 zł

- dofinansowanie imprez z PCPR w Iławie                               1.679,96zł

- dotacje budżetowe                                                               22.000,00 zł

Koszty ogółem                                                                      26.665,04 zł

W tym działalność merytoryczna                                            25.931,00 zł

z tego.

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego                        500,00 zł

- zapomoga na cele rehabilitacyjne                                          500,00 zł

- organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych                   2.931,00 zł

(Wspaniały świat dziecka, turniej piłki halowej,

 Andrzejki, Sejmik, Choinka)

- materiały do realizacji projektów                                           2.000,00 zł

- umowy zlecenia( prawnik, terapeuta zajęciowy,                     20.000,00 zł

pedagog, rehabilitant, księgowa)                                 

W tym koszty administracyjne                                                734,04 zł

z tego:

- opłaty bankowe                                                                    290,84 zł

- opłaty sądowe                                                                      65,00 zł

- utworzenie strony internetowej                                              318,42 zł

- wykonanie pieczątek                                                            59,78 zł

Stan środków na 31.12.2007 roku                                          6.548,51 zł

 w tym :

- w kasie                                                                                0,00 zł

- na rachunku bankowym                                                        6.548,51 zł

 

 

 

     SKARBNIK                                                                                                    PREZES

Marzena Kwiatkowska                                                                              Krystyna Szafryna-Żegota

 

 

********************************

 

 

Postanowienie

 

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY EWA WYSOCKA-WIELESIK

Po rozpoznaniu w dniu: 08.04.2008 w OLSZTYNIE

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK" W IŁAWIE

o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

dla podmiotu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK", IŁAWA

onumerze KRS:0000019992

p o s t a n a w i a:

Wpisać          w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Dział 3 Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Pole 1

 

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

01.01.2007R. – 31.12.2007R, 28.03.2008

 

Pole 3

 

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub

Postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

01.01.2007R. 31.12.2007R.

 

Pole 4

 

Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2007 ROK; 28.03.2008R.

 

 

 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

 

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK", IŁAWA

dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej :

 

Numer pozycji rejestru (numer KRS)

0000019992

Data i godzina dokonania wpisu

08.04.2008 13:50:40

Numer wpisu w pozycji rejestru

8

 

 

 

 *****************************************

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
ul. Kard.St. Wyszyńskiego 2A
14-200 Iława
tel: 0896483943
e-mail: stowarzyszenie-promyk@wp.pl
tworzenie stron
promyk