Strona Główna PIT 2014 darmowy Aktualności Sprawozdania i Program 2015 Zarząd Statut Kontakt galeria Archiwum przydatne linki
 

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATU IŁAWSKIEGO „ PROMYK”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "PROMYK" - zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Iława.

 

§3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

 

§4.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla  właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§6.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie  inicjatyw i podejmowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu iławskiego, a także przyczynianie się do integracji ze środowiskiem zewnętrznym oraz wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć do ich usamodzielnienia.

 

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 l.      Wszechstronne propagowanie  metod i technik stosowanych  w zakresie rehabilitacji społecznej, medycznej i edukacji osób niepełnosprawnych,

2.    współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

3.    współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany

doświadczeń w dziedzinie opieki, rewalidacji, rehabilitacji itp.

4.    wspomaganie i pozyskiwanie sponsorów dla pełnej realizacji celów statutowych,

5.    organizowanie wypoczynku letniego, turnusów rehabilitacyjnych,

6.    inicjowanie imprez edukacyjno-rekreacyjnych integrujących środowisko,

7.    organizowanie specjalistycznych form pomocy osobom niepełnosprawnym środowisku zamieszkania, w tym pomocy prawnej, itp.,

8.    rozwijanie bazy lokalowej i tworzenie warunków do działalności terapeutycznej rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, edukacyjnej itp. osób niepełnosprawnych,

9.organizowanie i prowadzenie WTZ dla osób niepełnosprawnych oraz Ośrodków Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy, Kluby i świetlice),

IO. .pozyskiwanie środków finansowych na cele edukacyjne i szkoleniowe,

11. inspirowanie, promowanie i wspieranie akcji charytatywnych celem pozyskiwania środków finansowych

na potrzeby osób niepełnosprawnych,

12.pozyskiwanie wolontariuszy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych,

13.organizowanie punktów poradnictwa specjalistycznego i terapii psychologicznej,

14.prowadzenie innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

15. dofinansowanie do potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,

16. stworzenie, wyposażenie i prowadzenie mieszkań chronionych, hosteli dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

§8.

Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

 

§9.

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

2.  Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz      do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§10.

1.  Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec (także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), który:

1)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)    nie jest pozbawiony praw publicznych,

3)    przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

2.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§11.

Członkowie Stowarzyszenia przyjmowani są w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

§12.

1.  Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1)    Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

2)    Dbać o jego dobre imię,

3)    Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4)    Przestrzegać powszechne obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu

5)    Regularnie opłacać składki.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
       a w szczególności:

1)    Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2)    Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia.

3)    Korzystać z lokali Stowarzyszenia.

4)    Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.

5)    Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

6)    Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§13.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie    oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego   Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

 

§14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

  1. Rezygnację pisemną złożona na ręce Zarządu.
  2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów :

1)    za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia,

2)    za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia w 3 kolejnych posiedzeniach,

3)    za nieopłacanie składki członkowskiej przez okres 12- stu miesięcy, po uprzednim powiadomieniu na piśmie,

4)    z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

  1. Śmierć członka.

 

§15.

 

1. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia doręcza się na piśmie członkowi podlegającemu wykluczeniu.

2. Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej uchwały.

3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§16.

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna,

4)    Sąd Koleżeński.

 

§17.

1. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych § 16 ust. pkt. 2,3,4 w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić
w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub   częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

3. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)    uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

2)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)    uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

4)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5)    wybór i odwołanie:

ü  Prezesa,

ü  Członków Zarządu,

ü  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

ü  Członków Komisji Rewizyjnej,

ü  Członków Sądu Koleżeńskiego.

6)    uchwalenie zmian statutu,

7)    podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

8)    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia,

9)    rozpatrywanie wniesionych odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

6. Zmiany statutu, odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§19.

1.  Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami członków.

2.  Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

3.  Zarząd składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

4. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i członków      Zarządu.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

8. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, skreślanie i wykluczenie
z listy członków,

2)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4)    zwoływanie Walnego Zebrania,

5)    zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

6)    zatrudnianie osób w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

7)    uchwalenie wysokości składek członkowskich.

9.  Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.

 

§20.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu”

 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)    nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

6.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz składanie Zarządowi Stowarzyszenia stwierdzonych wniosków

2)    składanie wniosków w przedmiocie absolutorium

3)    występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie   rzadziej jednak niż raz w roku.

 

§21.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących    członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członków Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąca.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia, Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 

§22.

1. „ Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)    składki członkowskie,

2)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

3)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

4)    dochody z własnej działalności

5)    inne wpływy

2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Tryb
i formy prowadzenia rachunkowości  oraz sprawozdawczości  ustala Zarząd Stowarzyszenia

3. Wszelkie dochody służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Zabrania się:

1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie , członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)    przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynikało z celu statutowego,

4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia lub jego zastępcy.

6. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisania przez Prezesa Stowarzyszenia lub jego zastępców
i skarbnika.

 

§23

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walnego Zebrania określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
ul. Kard.St. Wyszyńskiego 2A
14-200 Iława
tel: 0896483943
e-mail: stowarzyszenie-promyk@wp.pl
tworzenie stron
promyk